Wedstrijdreglement TVO-Bridge

1 Algemene bepalingen

1.1 TVO-Bridge is een onderdeel van de Tennisvereniging Oudorp.
1.2 De Bridgecommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van T.V.O.
1.3 De bridgecompetitie loopt jaarlijks van eind september tot eind maart / begin april en vindt plaats in de kantine van T.V.O.
1.4 Tijdens de bridgemiddagen is de kantine uiteraard ook toegankelijk voor tennissende leden.
1.5 Toegelaten tot TVO-Bridge worden (in volgorde):
a) Leden van de Tennisvereniging Oudorp.
b) Familie van leden van T.V.O. of zij die enige band met T.V.O. hebben of gehad hebben, zoals oud leden.
c) Buitenstaanders die geen enkele binding hebben met T.V.O.
1.6 Niet leden van T.V.O. worden als bridgedonateur ingeschreven.
1.7 Opzeggingen dienen vóór het einde van het lopende seizoen schriftelijk te geschieden.

2 Competitieplan

2.1 Er worden 4 competitieronden van in principe 6 avonden gehouden.
2.2 Indien mogelijk wordt er naast de competitie een kerst- en/of een einddrive georganiseerd.
2.3 De parencompetities worden, afhankelijk van het aantal paren, zo mogelijk gespeeld in 3 lijnen van zo mogelijk 12 paren.
2.4 Er wordt per middag een pauze van 10 minuten gehouden, t.w. na de 3e speelronde.
2.5 Indeling van de paren geschiedt door de bridgecommissie met inachtneming van de promotie- en degradatieregeling.
2.6 Nieuwe paren
a) Nieuwe paren, welke in het begin of in de loop van het seizoen toetreden, worden in beginsel in de laagste lijn ingedeeld.
b) Nieuwe paren, welke in het begin of in de loop van het seizoen gevormd worden uit bestaande leden,
worden in de lijn van de laagst geplaatste speler ingedeeld.
c) Nieuwe paren, welke in het begin of in de loop van het seizoen gevormd worden uit een bestaand lid en een nieuw lid,
worden in beginsel een lijn lager ingedeeld dan de lijn waarin het bestaande lid laatstelijk speelde.
d) De bridgecommissie kan besluiten paren in een andere lijn in te delen, indien de verwachte speelsterkte hiertoe aanleiding geeft.
2.7 Deelnemende paren verbinden zich voor en heel competitie seizoen, behoudens bijzondere omstandigheden,
ter beoordeling van de bridgecommissie. Deze omstandigheden moeten een overmachtsituatie inhouden.
Lange vakanties vallen daar niet onder.
2.8 Invallers.
a) Bij verhindering dient men zelf voor invallers te zorgen. Invallers hoeven geen lid van T.V.O. te zijn.
Invallers voor hetzelfde paar of dezelfde speler gedurende een hele competitieperiode zijn niet toegestaan,
behalve in gevallen van overmacht en met toestemming van de bridgecommissie. Ingedeelde spelers kunnen,
behoudens uitdrukkelijke toestemming van de bridgecommissie, niet invallen in, of voor een ander paar.
b) Invallers dienen liefst een speelmiddag van te voren worden opgegeven, maar dit kan ook uiterlijk
maandagmiddag 17.00 uur vóór de speelmiddag worden doorgegeven op email tvoudorp.bridge@gmail.com
c) Bij wegblijven zonder afbericht wordt de eerste keer een score van 30% toegekend;
in het geval van herhaling bepaalt de bridgecommissie de te nemen maatregelen.
d) Bij ontbreken van een paar met afbericht maar zonder invallers volgt een score van 40%.
e) Bij het spelen met of door invaller(s) geldt het behaalde resultaat, met een minimum van 45% en een maximum van 55%.
f) Indien het voorkomt dat door omstandigheden in een zitting een lijn of beide lijnen met een oneven aantal paren uitkomt, kan de wedstrijdleiding beslissen een combipaar samen te stellen of een paar in een andere lijn te laten spelen.
Hiervoor gelden:
Paar in een hogere lijn:
» Bonuspercentage 5%, ondergrens 45%
Paar in een lagere lijn:
» Aftrekpercentage 0%, bovengrens 55%
Combipaar:
Wanneer twee paren samengevoegd worden tot één paar, is er sprake van een combipaar. Indien een
speler van een combipaar in een andere lijn deelneemt dan waarin hij gewoonlijk speelt, dan is er sprake van een speler in een andere lijn.
Hiervoor geldt:
Speler in een hogere lijn:
» Bonuspercentage 5%
» Ondergrens 45%
Speler in een lagere lijn:
» Bovengrens 55%
Wanneer beide spelers uit dezelfde lijn komen geldt hiervoor:
Ondergrens 45%, bovengrens 55%
g) Toegang tot de prijzendrives hebben naast vaste deelnemers van TVO-Bridge ook andere leden van T.V.O. en vaste invallers
2.9 Promotie- en degradatieregeling.
a) Van lijnen met 8 of 10 paren promoveren er 2 paren.
Van lijnen van 12 of 14 paren promoveren er 3 paren.
b) Indien aan het einde van een competitieronde meerdere paren gelijk eindigen en er invallers zijn geweest
zal eerst een correctie plaats vinden van de werkelijke punten i.p.v. de minimum- of maximum toegekende scores.
Indien er geen invallers hebben gespeeld of de score is nog gelijk bepaalt het lot.
c) Er degraderen zoveel paren als er uit de naast liggende lagere lijn promoveren.
d) Indien een paar een gehele competitieronde niet aanwezig is volgt automatische degradatie,
behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de bridgecommissie.
Lange vakanties vallen hier in principe niet onder.
Een paar, dat in een gehele competitieronde 3 x of minder zelf heeft gespeeld kan niet promoveren.
e) Indien in een lijn een extra plaats vrijkomt volgt eerst versterkte promotie, daarna vervalt een degradatie., enz.
indien in een lijn een nieuw paar wordt toegevoegd volgt eerst versterkte degradatie, daarna vervalt een promotie, enz.
2.10 Kampioens berekening:
a) Aan het einde van de competitie wordt de clubkampioen als volgt berekend:
Van de eindstand van iedere ronde worden de paren van boven naar onder oplopend punten gegeven.
(BV. bij 2 lijnen van 10 paren: 1 tm 20)
Tevens wordt van iedere ronde de percentages en de invalzittingen bij elkaar opgeteld.
b) Deze punten wordt uiteindelijk voor ieder paar bij elkaar op geteld.
Het paar met de minste punten is als hoogste ge-eindigd.
Bij gelijk aantal punten wordt het hoogste percentage in acht genomen.
Indien nog steeds gelijk, worden de onderlinge resultaten in acht genomen.
c) Een paar dat meer dan 25% over alle rondes met een invaller heeft gespeeld komt niet in aanmerking voor clubkampioen.
2.11 Slemkampioen.
In navolging van punt 2.10.c geldt dit ook voor de slemkampioen dat deze niet meer dan 25% met invallers gespeeld heeft, om in aanmerking te komen voor slemkampioen.
2.12 Het gebruik van de Stop- en Alerteer-regels van de NBB is verplicht.
2.13 De aanwezigheid van een systeemkaart wordt in de laagste lijn aanbevolen, in de hogere lijnen verplicht.
2.14 De bridgecommissie beslist in onvoorziene of hierboven niet genoemde gevallen.

3 Ordebepalingen

3.1 De clubmiddag begint om 13.30 uur of zoveel later als door de wedstrijdleider wordt aangegeven.
De loopbriefjes dienen uiterlijk om 13.20 uur te zijn afgehaald.
De mobiele telefoon wordt op stil gezet.
Te laat komen kan worden bestraft met een aftrek van 2 punten van de score over de middag;
bij herhaling kan de bridgecommissie een zwaardere straf vaststellen.
3.2 Het spelen en wisselen vindt plaats volgens een door een bridgeklok gecontroleerd tijdschema.
De maximale duur voor een ronde inclusief het wisselen: per 4 spellen 30 minuten.
Nadat het signaal van de laatste 5 minuten is gegaan mag niet meer aan een nieuw spel begonnen worden.
Indien een spel niet gespeeld wordt dient in de bridgemate het NZ-paar ingevuld te worden en bij contract een “ 0 “.
Het paar krijgt voor dit spel een score ter hoogte van zijn eigen gemiddelde van de middag.
3.3 Indien de kaarten moeten worden geschud en gegeven dan dient dit met vertegenwoordiging van beide partijen gezamenlijk te gebeuren.
3.4 Een aftrek van 2 punten zal worden toegekend voor:
a) Het niet goed instoppen van een hand.
b) Het spelen met een onjuist aantal kaarten.
c) Het foutief invoeren in de bridgemate en/of (indien de wedstrijdleider dit noodzakelijk acht) het invullen van een reizende scorekaart.
d) Het spelen in de verkeerde windrichting.
e) Het inzien van de scorekaart door de dummy tijdens het spel.
f) Het aanvangen van een spel na het 5 minuten signaal van de bridgeklok.
g) Alle andere vergelijkbare slordigheden
3.5 Het voortijdig inzien van een scorekaart door een speler, anders dan de dummy, wordt bestraft met een nulscore.
3.6 Het is niet toegestaan toe te kijken bij het spelen aan een andere tafel,
of een scorekaart van de eigen groep in te zien voor de uitslag is vastgesteld, anders dan ter invulling van de scores,
ook als het reeds zelf gespeelde spellen betreft.
3.7 Alle andere overtredingen worden bestraft volgen de spelregels, wedstrijdreglement en jurisprudentie van de Nederlandse Bridge Bond.
3.8 De Noord speler is verantwoordelijk voor het invoeren in de bridgemate en de Oost speler voor het controleren ervan.
Eventueel vult de Zuid speler de reizende scorekaart in en de west speler controleert deze.(zie ook 3.5c).
3.9 Het ontbreken van een systeemkaart en hieraan gerelateerde arbitrale beslissingen zullen in het algemeen negatief worden uitgelegd.
3.10 Iedere speler is verplicht, in overeenstemming met de spelregels, in voorkomende gevallen tijdig de arbiter in te schakelen.
Dit is overigens niet onsportief en behoort bij de etiquette van het bridgespel.

4 Protesten

4.1 De protestcommissie is samengesteld uit de arbiters o.l.v. de voorzitter van de BC.
4.2 Een deelnemer kan protesteren om herziening te verkrijgen van een beslissing die aan zijn tafel door de arbiter is genomen.
Een dergelijk protest moet binnen 15 minuten na bekendmaking van de uitslag mondeling worden ingediend bij de wedstrijdleiding
waarna in overleg met de wedstrijdleiding dit eventueel schriftelijk wordt ingediend.
De wedstrijdleiding legt dit protest zo spoedig mogelijk, aangevuld met zijn bevindingen, voor aan de protestcommissie,
die het protest in behandeling zal nemen. Het protest wordt alleen in behandeling genomen tegen een aftrek van 2 procentpunten.
4.3 Indien de protesterende in het gelijk wordt gesteld dan worden de aftrekpunten kwijtgescholden.
4.4 Protesten van een andere strekking dan beslissingen van de arbiter dienen binnen 8 dagen schriftelijk worden ingediend
bij de protestcommissie.

5 Slotbepaling

5.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niet nader zijn geregeld, beslist de wedstrijdleiding
(eventueel na overleg met de BC).
Het wedstrijdreglement van de NBB en dit reglement moeten bij deze beslissing(en) zoveel mogelijk als leidraad worden gebruikt.